Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení:

1) Kupujícím je fyzická, která provedla objednávku prostřednictvím internetovém obchodu www.spokojenamama.wbs.cz

V případě fyzické osoby, která při objednávce nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, se řídí vzájemné vztahy těmito Obchodními podmínkami a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele v platném znění.

2) Předmětem objednávky je zboží, umístěné na internetovém obchodu www.spokojenamama.wbs.cz, nikoliv však jeho předvedení, sestavení, instalace, či montáž. Prodávající se zavazuje, že ceny i obchodní podmínky zůstávají pro objednávku takové, které byly platné v momentě jejího učinění kupujícím.

3) Veškeré ceny zboží jsou konečné.

4) Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní obchodu.

5) Místem plnění je místo předání zboží dopravci, nebo místo osobního převzetí zboží kupujícím.

6) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží, včetně ceny za dodání a platbu, prodávajícímu.

7) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8) Charakteristika zboží na internetové stránce www.spokojenamama.wbs.cz, jeho popis, funkce, technické údaje a další parametry vycházejí z údajů výrobců, či dodavatelů zboží. Obrázky ke zboží mají pouze informativní charakter.

Objednávka:

Pro vytvoření objednávky se není nutné registrovat.

Objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, platnou adresu (fakturační i dodací, pokud se liší), e-mail a telefon. Dále označení zboží, počet ks a způsob dopravy i platby. Kupující může provést objednávku jak prostřednictvím internetových stránek, tak případně i přes e-mail tery.stachova@seznam.cz. Řádná objednávka zboží, učiněná kupujícím na internetovém obchodě, se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy.

Do 24 hodin od objednání (obvykle však v rozmezí několika minut) přijde kupujícímu na udanou e-mailovou adresu automatické potvrzení objednávky s podklady k platbě. Nestane-li se tak, kontaktujte nás prosím - znamená to, že systém z nějakého důvodu objednávku nezpracoval a my o ní tím pádem nevíme. Platba je možná převodem na účet, bude Vám tedy do 24 hodin (nejdéle však do 48 hodin) zaslána faktura s instrukcemi k platbě. V případě dotazu v objednávce, nebo zboží na objednávku Vás budeme kontaktovat s bližšími informacemi. Budete taktéž na udanou e-mailovou adresu informováni o odeslání zásilky, nebo o připravení zásilky k vyzvednutí (pokud jste volili variantu osobního odběru). V době dovolené (o které budete informováni na webu) se všechny výše uvedené lhůty prodlužují a začínají platit až ode dne ukončení dovolené !

Kupující odesláním objednávky zároveň stvrzuje, že souhlasí s danými Obchodními podmínkami, seznámil se s nimi a jsou mu srozumitelné.

Storno objednávky:

Kupující má právo stornovat provedenou objednávku písemně na e-mail tery.stachova@seznam.cz, nebo telefonicky na čísle 736 773 162 do 24 hodin od objednání, nejpozději však do její expedice.

Dodací lhůta:

Zboží, které je na e-shopu skladem, je tedy ihned k odběru. Při platbě na účet bude pak zboží expedováno obvykle v co nejkratší době po připsání platby. U osobního převzetí bude dodání dle domluvy. U položek na objednávku Vám bude sdělen přibližný termín dodání individuálně (obvykle do týdne). Ve výjimečných případech jako je dovolená, nemoc apod. (informujeme), se mohou dodací lhůty prodloužit.

V případě, pokud nebudeme z jakéhokoliv důvodu schopni objednané zboží dodat, nebo jej budeme schopni dodat jen částečně, Vás budeme kontaktovat e-mailem, nebo telefonicky k dohodnutí dalšího postupu (storno objednávky, výměna za jiné zboží, vrácení peněz apod.).

Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží:

Kupující spotřebitel je oprávněn v souladu s § 53 odst. 7 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, učiněné na internetovém obchodě pomocí prostředků komunikace na dálku, i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů od převzetí dodávaného zboží. Tuto skutečnost musí sdělit neprodleně prodávajícímu písemnou formou na e-mailovou adresu tery.stachova@seznam.cz. Kupující pak po domluvě vrátí prodávajícímu zboží zpět na adresu provozovatele a sice na vlastní náklady.

Provozovatel ve lhůtě do 30 dnů od oznámení o zrušení kupní smlouvy kupujícím, vrátí kupujícímu na udaný bankovní účet částku za zboží (plnou kupní cenu včetně dopravy). Kupující je povinen v této lhůtě dodat dotčené zboží zpět provozovateli. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

Kupující je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V opačném případě je oprávněn provozovatel vracenou kupní cenu zboží snížit o odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Občanského zákoníku). Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno např. za účelem bezplatného zapůjčení.

Spotřebitel však nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, pokud bylo zboží upraveno podle přání spotřebitele, či pro jeho osobu na zakázku.

Kupující má dále právo na odstoupení od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, pokud mu bylo doručeno, či předáno jiné zboží, než které si objednal. V takovém případě prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvede věc do stavu, odpovídajícího kupní smlouvě - a sice dle svých možností a požadavku kupujícího: výměnou zboží, slevou dle domluvy, vrácením peněz. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, či ji sám způsobil (např. se telefonicky dohodla jiná barva apod.).

Reklamace zboží:

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží, dodané přes www.spokojenamama.wbs.cz, v délce trvání 24 měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Na internetovém obchodě www.spokojenamama.wbs.cz prodáváme pouze nové zboží (nenabízíme použité zboží).

Doporučujeme prohlédnout zboží po jeho obdržení co nejdříve. V případě viditelného poškození je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží je kupující povinen reklamovat co nejdříve, a to vždy nejprve písemnou formou na e-mailovou adresu tery.stachova@seznam.cz. Toto oznámení musí obsahovat číslo faktury, označení zboží, popis vady a návrh způsobu vyřízení reklamace. Prodávající dále potvrdí nejpozději do dvou týdnů obdržení reklamace a vydá písemné stanovisko k vyřízení reklamace, případně její zamítnutí. Žádné zásilky na dobírku nebudou akceptovány.

Za neoprávněnou bude reklamace považována v případě, že k vadě na zboží došlo běžným opotřebením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, používáním zboží jiným způsobem, nebo k jinému účelu, než je uvedeno v návodu k němu, neodborným zásahem kupujícího, nebo třetí osoby, či živelnou pohromou.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace. V případě neoprávněné reklamace nárok na úhradu nákladů, spojených s vyřízením reklamace, nemá.

Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele. V případě kupujícího, jednajícího v rámci své podnikatelské činnosti, se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, nebude-li dohodnuto jinak.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

V případě jakéhokoliv sporu, který se nám nepodaří vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má zákazník taktéž právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.htmlU České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.czV případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod reg. číslem 00042516 a bude s osobními údaji kupujícího nakládat v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Kupující potvrzením těchto Obchodních podmínek souhlasí se shromažďováním a zpracováním provozovatelem svých osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, doručovací adresa, e-mail, telefon) za účelem naplnění kupní smlouvy - tedy realizace objednávky, dodání zboží a řešeních případných problémů; dále za účelem vedení databáze registrovaných zákazníků a zpracování interních statistik. Kupující také souhlasí, že v případě porušení kupní smlouvy (neuhrazené pohledávky, vzniklé především nepřevzetím objednaného zboží na dobírku), budou jeho poskytnuté osobní údaje uveřejněny v databázi www.nespolehlivizakaznici.cz až do uhrazení dluhu a případně předány subjektům, zabývající se vymáháním pohledávek. Provozovatel tyto údaje shromažďuje a zpracovává prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze. Tyto údaje nebudou provozovatelem poskytnuty žádným třetím osobám s výjimkou případů, kdy jsou nezbytnou podmínkou k úspěšnému vyplnění objednávky - doručení zboží (tzn. předání údajů dopravci) a případnému vymáhání pohledávek.

 

 

TOPlist